13 Temmuz 2019 Cumartesi

Yeni Tapu Yasası Kanunu 13/07/2019

Tapuda yeni dönem

Tapu Kanunu resmi gazetede yayınlandı: Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak.
DUVAR – Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişim Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna nazaran, taşınmaz mülkiyetinin devrini fakatçlayan sözleşmeler, tarafların farklı tapu müdürlükleri yada yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabilecek.
Kadastro tespiti veya tapu sicilinde meydana gelen işlemler sebebiyle oluşan hatadan olumsuz etkilenen hisselerin sahiplerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına, hatanın sebepleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak. Yapılacak işlem konusunda tapu kaydının beyanlar hanesine belirtme yapılacak ve bu belirtme düzeltme işlemi kesinleşinceye kadar korunacak.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgililerince muvafakat verilmesi halinde düzeltme işlemi yapılacak. Bu süre içinde muvafakat verilmezse, tapu müdürlüğünce hatalı kayıt resen düzeltilerek işlem sonucu ile düzeltme işlemine karşı tebliğden itibaren 60 gün içinde asliye hukuk mahkemesinde dava açılabileceği ilgilisine bildirilecek.

‘ARTIK FOTOĞRAF OLMAYACAK’


Yeni kanunla birlikte tapu işlemlerine fotoğraf yapıştırılması, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla yürürlükten kaldırıldı.

Hatalı blok veya bağlarımsız bölüm numaralarının daha rahat ve külfetsiz bir şekilde düzeltilebilmesi amacıyla düzenlemeler yapıldı. Kat mülkiyetine doğal olarak yapıların projesindeki hatalı bağımsız bölüm numaralarının düzeltilebilmesi için lisanslı harita ve kadastro bürosu veya kadastro müdürlüğü tarafınca hazırlanan ve ilgili idarece onaylanan teknik rapor tapu müdürlüğüne sunulacak. Bu düzeltmelerde ayni ve şahsi hak lehtarlarının muvafakatı aranacak.

‘TARIM ARAZİLERİ TARIMSAL fakat DIŞINDA KULLANILAMAYACAK’


ziraat arazileri izin alınmadan tarımsal amaç haricinde kullanılamayacak. İmar Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, tarım arazileri Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda belirtilen izinler alınmadan tarımsal fakatç haricinde kullanılamayacak, planlanamayacak, köy ve mezraların yerleşik alanı ve civarı yerleşik alan olarak tespit edilemeyecek.

TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Taşınmazlar, ilgisine göre hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa yapılarak yada satın alınarak, ilgili kamu müessese ve kurumunca kamulaştırılarak kamu mülkiyetine geçirilecek.

ÖZEL TESİS YAPILABİLECEK


ortaklaşa iş oranına mevzu kullanımlardan, yol, meydan, ibadet yerleri, park ve çocuk bahçeleri hariç olmak üzere yapı yapılabilecek öteki alanlarda alanların kamuya geçişi sağlanıncaya kadar maliklerinin talebi halinde ilgili kamu müesseseunun uygun görüşü alınarak plandaki kullanım amacına uygun özel tesis yapılabilecek.


‘AĞAÇ VE YAPILAR karşılık ÖDENEREK SÖKÜLEBİLECEK’


Kamu hizmetlerine ayrılan yerlere rastlayan alanlardaki ağaç ve yapılar, belediye veya valilikçe bedeli ödenerek sökülüp yıkılabilecek. Düzenlemeye ilişkin usul ve esaslar bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek. Belediye ve mücavir alanlar içinde yada dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis durumunda olmamak ve ilgili il ziraat ve orman müdürlüğünden uygun görüş alınmak koşuluyla yapı ruhsatı aranmadan yapılabilecek.

Etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması mecburi olacak. Etüt ve projelerinin inşasının sorumluluğu, müellifi ve fenni mesulü olan mimar ve mühendislere ilişik olacak.

Yapılaşmamış parseller, parsel maliklerinin muvafakatı, araç giriş ve çıkışlarının trafiği aksatmaması ve ilgili idareden izin alınmak kaydıyla zemini geçirimli malzemeyle kaplanarak ve lüzumlu işaretlemeler yapılarak, yapı kapsamına girmeyecek şekilde açık otopark olarak işletilebilecek.

‘METRUK BİNALARIN YIKIMI’


Metruk yapılar ile bir kısmı yada tüm bunlarnın yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafınca tespit edilen yapıların sahiplerine bu yapıların izalesi için belediye veya valilikçe 3 gün içinde tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması halinde bu vaziyet tebligat meydana getiren idarenin web sayfasında 30 gün süreyle ilan edilecek. Tebligat varakası, tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılacak. Malik haricinde binada ikamet amacıyla oturanlara da ek olarak tahliye için tebligat yapılacak. Belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi yada yıkım işleri belediye yada valilikçe yapılacak. Meydana getirilen harcama yüzde 20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecek.

‘RİSKLİ YAPILARIN LİSTESİ KAPISINA ASILACAK’


Riskli olarak tespit edilen yapıların sıralaması, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta 2 gün süreyle ilan edilecek. Riskli yapı tespiti işlemi, bu ilanla maliklere şahsen tebliğ edilmiş sayılacak.

Yapıların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen süre içinde tahliye edilmesi mecburi olacak. Verilen sürede yapıların tahliye edilmemesi durumunda, kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dahil olmak üzere tahliye ve yıktırmaya yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla yapılabilecek. (AA)


Etiketler : 
yeni tapu kadastro yasası
hisseli tapu sorunları
müşterek tapu işlemleri
hisseli tapu davası
hisseli tapu sorgulama
hisseli tapuda kullanım hakkı
hisseli tapuda diğer hissedarların durumu
Yeni Tapu kanunu
Yeni Tapu kanununda neler var
Yeni tapu yasaları nelerdir
Yeni Tapu yasası


NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post