MASIGNCLEAN101

Tapu Devir Sözleşme Örnekleri

iklan banner
Taşınmaz malların tapudaki devir işlemlerinden önce, taraflar aralarında tapu devir sözleşmesi yapabiliyor. Bu sözleşme genellikle müteahhit ile alıcı arasında imzalanıyor. İşte tapu devir sözleşmesi örneği...
Taşınmaz malların tapudaki devir işlemlerinden önce, taraflar aralarında tapu devir sözleşmesi yapabiliyor. Bu sözleşme genellikle müteahhit ile alıcı arasında imzalanıyor.
Tapu devir sözleşmesi örneğini sayfanın en altıından wold formatında indirebilirsiniz.
İndirmeden önce konumuzda nasıl dolduracağınız konusunda detaylar verilmiştir.
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi olarak da bilinen bu sözleşme noterlerce düzenlenerek tanzim edilen alıcı ve satıcı içinde imzalanan, kati satış niteliği taşımadan yalnızca satıcının alıcıya satış vaadini tanıdığı olan bir sözleşme olarak ifade ediliyor.Bu satış vaadi, ilerideki yapılacak satış akdinin taahhüdü niteliğinde olan bir ön akit olarak kabul ediliyor. Noter haricinde hazırlanarak imzaları noterde onay edilmiş satış vaadi sözleşmeleri geçersiz sayılıyor. Tapu devir sözleşmesi örneği ise şu şekilde:Tapu devir sözleşmesi örneği
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme, bir taraftan ...............................Adres............................ Adresinde yerleşik ................SATICI ADI/UNVANI...................... (bundan bu şekilde şu demek oluyor ki “Satıcı” olarak anılacaktır) ile öteki taraftan  ...................... .Adres ...................................... Adresinde yerleşik (  ..............ALICI ADI/UNVANI................) (bundan bu şekilde şu demek oluyor ki “Alıcı” olarak anılacaktır) içinde aşağıdaki şartlar dahilinde imzalanmıştır.2. SÖZLEŞMENİN konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Satıcı’nın maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun (...............) ili, (...........................) ilçesi, ...................................... Köyü sınırları içinde olan pafta (.........), ada (.........), parsel (.........)’da kayıtlı (............) m2 yüzölçümlü “mesken” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Alıcı’ya satışının Satıcı tarafından vaad ve taahhüdü ile Alıcı’nın bu vaad ve taahhüdü kabulünden ibarettir.3. GAYRİMENKUL’UN SATIŞ BİLGİSİ VE ÖDEME PLANI
3.1. Gayrimenkul’ün toplam satış bedeli (............Satış bedeli...............)TL’dir.3.2. Taraflar satış bedelinin Alıcı tarafınca Satıcı’ya aşağıdaki belirlenen şekilde ödenmesini kararlaştırmıştır:- Toplam satış bedelinin %(......)’sine karşılık eden (...........................)TL işbu Sözleşmenin imza tarihinde,

- Toplam satış bedelinin %(......)’sine karşılık eden (...........................)TL, işbu Sözleşmenin imzalandığı ayı izleyen aydan itibaren (.........) ayda (...............)TL.Lik eşit taksitler halinde,

- Toplam satış bedelinin kalan %(......)’si peşin ve nakit olarak tapu senedinin devredilmesi anında3.3. Taksitler aylık olarak her ayın en geç 5 nci günü Satıcı’nın bildireceği banka hesabına ödenecektir. Alıcı, taksitleri ödemede temerrüde düşerse, her taksit için ayrı olarak taksit bedelinin % (.........) gecikme tazminatı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.3.4. Alıcı, satış bedelinin usulüne uygun olarak ödenmemesi nedeniyle, Satıcı’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, toplam satış bedelinin %(......) kısmını karşılayan ilk ödemenin kendisine iadesinden gayrikabili rücu feragat ettiğini peşinen kabul ve taahhüt eder.4. TAPU DEVRİ
4.1. Sözleşme konusu gayrimenkulün satış bedelinin yukarıda belirtildiği şekilde Alıcı tarafından Satıcı’ya ödenmiş olması kaydıyla; gayrimenkulün mülkiyetinin resmi

ÖRNEK: GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ


 2 şekilde Alıcı’ya tapu devri, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde en geç ...................................... Tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Sadece Taraflar karşılıklı ve yazılı irade beyanları ile bu süreyi uzatabilirler. Satıcı, yukarıda belirtilen tarihe kadar resmi şekilde Alıcı’ya tapu devrini gerçekleştirmediği takdirde her gecikilen ay için Alıcı’ya (.....................)TL.’yi cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda, ek olarak Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme ve ödemiş olduğu tutarları aylık %(......) gecikme faiziyle beraber geri alma hakkı saklıdır.4.2. Satıcı Sözleşme mevzusu Gayrimenkul’ü Alıcı’ya her türlü yasal kısıtlamadan (haciz, ipotek vs) ari ve boş şekilde teslim edecektir.5. SÖZLEŞME’NİN DEVİR EDİLMESİ


Taraflar, işbu Sözleşme’den doğmuş hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir yada temlik edemezler.6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ


Satıcı, Alıcı’nın Sözleşme’den kaynaklanan ödeme yükümlülüklerini tam ve usulüne uygun olarak yerine getirmemesi halinde, işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

Alıcı’nın fesih hakkı ise yukarıda 4 no.Lu maddede düzenlenmiştir.7. HARÇ VE masraflar


İşbu Sözleşme’nin tapuya şerh edilmesine ilişkin harçlar ...................................... Tarafından ödenecektir. İşbu Sözleşme tahtında ve Gayrimenkul’lerin tapuda devri esnasında doğacak (damga vergisi ve Noter masrafları dahil) tüm vergi, harç ve masraflar ...................................... Tarafından ödenecektir.8. SÖZLEŞME’NİN TAPUYA ŞERH EDİLMESİ


İşbu Sözleşme tapu kütüğüne taraflarca birlikte veya taraflardan birince şerh edilebilir.9. TEBLİGAT ADRESLERİ


Tarafların tebligat adresleri Sözleşme'nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak öteki Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Taraf’ca kabul edilmiş sayılır.10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde (...........................) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme ........ Tarihinde .................’da................. Kopya olarak tanzim edilmiştir.

  ALICI                                                                                                                          SATICI

  İmza                                                                                                                               İmza


Tapu Devir Sözleşme Örneği : PDF   İNDİR
Tapu Devir Sözleşme Örneği : WORD   İNDİR

Paylaş Haberi Olsun :
Hoşgeldin!
Yayınlarımıza Yorum Yapmayı Unutmayın.! İyi Bloglar.!
tapudevir.com
DUYURU